Obchodné podmienky

obchodnej spoločnosti

MIPA Garden s.r.o.

so sídlom v Námestovo, Hattalova 341, 02901

IČO: 55399517

DIČ: 2121973381

IČ DPH: SK2121973381

zapísaná v obchodnom registri vedenom na Okresném súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 81936/L

na predaj tovaru prostredníctvom internetového obchodu na adrese www.mipa-garden.sk

ÚVODNÉ USTANOVENIA

Tieto obchodné podmienky (ďalej len "obchodné podmienky") spoločnosti MIPA Garden s. r. o. so sídlom Hattalova 341, 029 01 Námestovo, IČO: 55399517, zapísanej v obchodnom registri vedenom na Okresném súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 81936/L (ďalej len "predávajúci") upravujú v súlade s ustanovením § 1751 ods. 1 zákona č. 89/2012 Z. z, Občiansky zákonník (ďalej len "Občiansky zákonník"), vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len "Kúpna zmluva") uzatvorenej medzi Predávajúcim a inou fyzickou osobou (ďalej len "Kupujúci") prostredníctvom internetového obchodu Predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na internetovej stránke umiestnenej na internetovej adrese www.mipa-garden.sk (ďalej len "webová stránka"), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len "webové rozhranie obchodu").

Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle kúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou alebo osobou, ktorá pri objednávaní tovaru koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania.

Ustanovenia, ktoré sa odchyľujú od týchto podmienok, môžu byť dohodnuté v kúpnej zmluve. Odchylné ustanovenia v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.

Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v českom jazyku. Kúpnu zmluvu je možné uzatvoriť v českom jazyku.

Predávajúci môže zmeniť alebo doplniť znenie obchodných podmienok. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté počas platnosti predchádzajúceho znenia Obchodných podmienok.

ÚČET UŽÍVATEĽA

Na základe registrácie kupujúceho na webovej lokalite môže kupujúci pristupovať k používateľskému rozhraniu. Zo svojho používateľského rozhrania môže kupujúci objednávať tovar (ďalej len "používateľský účet"). Ak to webové rozhranie obchodu umožňuje, môže kupujúci objednávať tovar aj bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.

Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uviesť správne a pravdivé údaje. Kupujúci je povinný v prípade akejkoľvek zmeny aktualizovať údaje uvedené v používateľskom účte. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru považuje predávajúci za správne.

Prístup k používateľskému kontu je zabezpečený používateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať dôvernosť informácií potrebných na prístup k svojmu používateľskému účtu.

Kupujúci nie je oprávnený umožniť tretím stranám používať používateľské konto.

Predávajúci môže zrušiť používateľský účet, najmä ak kupujúci nepoužíva svoj používateľský účet dlhšie ako 3 roky alebo ak kupujúci porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).

Kupujúci berie na vedomie, že používateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, najmä s ohľadom na nevyhnutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho alebo nevyhnutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích strán.

UZAVRETIE KÚPNEJ ZMLUVY

Všetky prezentácie tovaru umiestnené vo webovom rozhraní obchodu sú informatívne a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu týkajúcu sa tohto tovaru. Ustanovenie § 1732 ods. 2 Občianskeho zákonníka sa neuplatňuje.

Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare vrátane cien jednotlivých tovarov. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny tovaru zostávajú v platnosti, kým sú zobrazené vo webovom rozhraní obchodu. Toto ustanovenie neobmedzuje možnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.

Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu sú platné len v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci Slovenskej republiky.

Ak si chce kupujúci objednať tovar, vyplní objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:

objednaný tovar (objednaný tovar kupujúci "vloží" do elektronického nákupného košíka vo webovom rozhraní obchodu),

spôsob úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe dodania objednaného tovaru a

informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len "objednávka").

Pred odoslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a zmeniť údaje, ktoré kupujúci do objednávky zadal, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zistiť a opraviť chyby vyplývajúce z údajov zadaných do objednávky. Kupujúci odošle objednávku Predávajúcemu kliknutím na tlačidlo "Potvrdiť objednávku". Údaje uvedené v objednávke považuje Predávajúci za správne.

Odoslanie objednávky sa považuje za taký úkon kupujúceho, ktorý nespochybniteľným spôsobom identifikuje objednaný tovar, kúpnu cenu, osobu kupujúceho, spôsob úhrady kúpnej ceny a je pre zmluvné strany záväzným návrhom kúpnej zmluvy. Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie všetkých povinných údajov v objednávkovom formulári, zaškrtnutie políčka objednávam s povinnosťou platby, oboznámenie sa s týmito obchodnými podmienkami na webovej stránke a potvrdenie kupujúceho, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami.

Predávajúci potvrdí prijatie objednávky kupujúcemu bezodkladne po jej prijatí e-mailom na e-mailovú adresu kupujúceho uvedenú v používateľskom rozhraní alebo v objednávke (ďalej len "e-mailová adresa kupujúceho").

V závislosti od povahy objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) je predávajúci vždy oprávnený požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne alebo telefonicky).

Návrh kúpnej zmluvy vo forme objednávky je platný pätnásť dní.

Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptácie), ktorú predávajúci zašle kupujúcemu elektronickou poštou na adresu elektronickej pošty kupujúceho.

V prípade, že niektorú z požiadaviek uvedených v objednávke nie je možné splniť, zašle predávajúci kupujúcemu na jeho e-mailovú adresu zmenenú ponuku s uvedením možných variantov objednávky a so žiadosťou o vyjadrenie kupujúceho.

Zmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva sa v tomto prípade uzatvára až po jej prijatí kupujúcim prostredníctvom e-mailu.

Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady, ktoré vzniknú kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefonické hovory), znáša kupujúci, a to bez rozdielu oproti základnej sadzbe.

Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že mu predávajúci na svojej internetovej stránke a v týchto obchodných podmienkach poskytol všetky povinné informácie a oznámenia podľa § 1811 a § 1820 Občianskeho zákonníka.

Predávajúci si vyhradzuje právo nedodať objednaný tovar v prípade vyčerpania zásob alebo straty schopnosti predávajúceho plniť, alebo v prípade, že kúpna zmluva bola uzatvorená za zjavne neštandardných podmienok spôsobených administratívnou alebo výpočtovou chybou. Predávajúci túto skutočnosť oznámi kupujúcemu bez zbytočného odkladu.

CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

Cenu tovaru a všetky náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci zaplatiť predávajúcemu týmito spôsobmi:

 • v hotovosti v prevádzke predávajúceho na adrese Hattalova 341, 02901 Námestovo
 • kreditnou kartou v prevádzke predávajúceho na adrese Hattalova 341, 02901 Námestovo
 • na dobierku na mieste, ktoré kupujúci uviedol v objednávke.
 • bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho č. SK1509000000005201957928, vedený v Slovenskej sporiteľni (ďalej len "účet predávajúceho");

Spolu s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je výslovne uvedené inak, kúpna cena zahŕňa aj náklady spojené s dodaním tovaru.

Predávajúci nepožaduje od kupujúceho zálohu ani inú podobnú platbu. Tým nie sú dotknuté ustanovenia Obchodných podmienok týkajúce sa povinnosti zaplatiť kúpnu cenu tovaru vopred.

V prípade platby v hotovosti alebo na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 5 dní od uzavretia kúpnej zmluvy.

V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný zaplatiť kúpnu cenu tovaru spolu s variabilným symbolom platby. V prípade bezhotovostnej platby je povinnosť kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu splnená okamihom pripísania príslušnej sumy na účet predávajúceho.

Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, že nedôjde k dodatočnému potvrdeniu objednávky zo strany kupujúceho (čl. ), požadovať zaplatenie celej kúpnej ceny pred odoslaním tovaru kupujúcemu. Ustanovenie § 2119 ods. 1 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.

Akékoľvek zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné kombinovať.

Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak to ustanovujú všeobecne záväzné právne predpisy, predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad - faktúru - za platby uskutočnené na základe kúpnej zmluvy. Predávajúci je platiteľom dane z pridanej hodnoty. Predávajúci vystaví daňový doklad - faktúru Kupujúcemu po zaplatení ceny tovaru a zašle ho v elektronickej podobe na elektronickú adresu Kupujúceho.

ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 Občianskeho zákonníka nie je možné od kúpnej zmluvy odstúpiť:

 • dodanie tovaru, ktorého cena závisí od výkyvov na finančnom trhu nezávislých od vôle predávajúceho a ktoré môžu nastať počas lehoty na odstúpenie od zmluvy,
 • na dodávku alkoholických nápojov, ktoré možno dodať až po tridsiatich dňoch a ktorých cena závisí od výkyvov na finančnom trhu nezávisle od vôle predávajúceho,
 • na dodanie tovaru, ktorý bol upravený podľa želania kupujúceho alebo pre jeho osobu
 • dodanie tovaru podliehajúceho skaze a tovaru, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom,
 • dodanie tovaru v zapečatenom obale, ktorý kupujúci z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nemožno vrátiť,
 • dodanie zvukového alebo obrazového záznamu alebo počítačového programu, ak porušil jeho pôvodný obal,
 • na dodávanie novín, periodík alebo časopisov,
 • na dodanie digitálneho obsahu, pokiaľ nebol dodaný na hmotnom nosiči a nebol dodaný s predchádzajúcim výslovným súhlasom kupujúceho pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a predávajúci pred uzavretím zmluvy informoval kupujúceho, že v takom prípade nemá právo odstúpiť od zmluvy.

Ak nejde o prípad uvedený vyššie alebo o iný prípad, keď nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci spotrebiteľ právo odstúpiť od kúpnej zmluvy v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru, pričom v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, plynie táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu zaslané v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete.

Na odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci použiť vzorový formulár poskytnutý predávajúcim, ktorý je prílohou obchodných podmienok. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci doručiť osobne na adresu prevádzkarne alebo zaslať na adresu prevádzkarne alebo sídla predávajúceho. V prípade odstúpenia spotrebiteľa od kúpnej zmluvy sa kúpna zmluva od začiatku zrušuje. Tovar je potrebné vrátiť predávajúcemu do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu kupujúci, a to aj v prípade, ak tovar vzhľadom na jeho povahu nemožno vrátiť bežnou poštovou cestou.

V prípade odstúpenia od zmluvy vráti predávajúci finančné prostriedky prijaté od kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim rovnakým spôsobom, akým ich predávajúci od kupujúceho prijal. Predávajúci je tiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté Kupujúcim už pri vrátení tovaru Kupujúcim alebo iným spôsobom, ak s tým Kupujúci súhlasí a Kupujúcemu nevzniknú ďalšie náklady. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, ako mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

Predávajúci je oprávnený jednostranne započítať pohľadávku na úhradu škody na tovare proti pohľadávke kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

Predávajúci je oprávnený kedykoľvek odstúpiť od kúpnej zmluvy až do prevzatia tovaru kupujúcim. V takom prípade predávajúci vráti kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, bezhotovostne na účet určený kupujúcim.

Ak je kupujúcemu spolu s tovarom poskytnutý dar, darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim sa uzatvára s podmienkou, že ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, darovacia zmluva vo vzťahu k takémuto daru zaniká a kupujúci je povinný dar spolu s tovarom vrátiť predávajúcemu.

PREPRAVA A DODÁVKA TOVARU

V prípade, že sa spôsob prepravy dohodne na základe osobitnej požiadavky kupujúceho, kupujúci znáša riziko a všetky dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom prepravy.

Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, kupujúci je povinný prevziať tovar pri jeho dodaní.

V prípade, že z dôvodov na strane kupujúceho je potrebné dodať tovar opakovane alebo iným spôsobom, ako je uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným dodaním tovaru alebo náklady spojené s iným spôsobom dodania.

Pri prevzatí tovaru od dopravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu tovaru a v prípade akýchkoľvek závad to bezodkladne oznámiť dopravcovi. V prípade porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky kupujúci nesmie zásielku od dopravcu prevziať.

DOPRAVNÉ PODMIENKY

Predávajúci si vyhradzuje právo určiť alebo zmeniť spôsob prepravy s ohľadom na objem, hmotnosť a možné poškodenie zásielky. Ak je kupujúcemu pri zadávaní objednávky ponúknutá alternatívna doprava, môže si kupujúci zvoliť spôsob dopravy.

Kupujúci je povinný tovar od dopravcu riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť obalu, počet balení a v prípade akýchkoľvek závad to bezodkladne oznámiť samotnému dopravcovi. V prípade akéhokoľvek poškodenia alebo rozbitia zásielky odporúčame kupujúcemu vo vlastnom záujme zásielku odmietnuť! Podpisom dodacieho listu kupujúci potvrdzuje, že zásielka splnila všetky vyššie uvedené podmienky a náležitosti a že na prípadné neskoršie reklamácie poškodenia obalu zásielky nebude braný ohľad. Faktúra slúži zároveň ako daňový doklad a následne sa prikladá do označeného balíka.

PRÁVA Z CHYBNÉHO PLNENIA

Práva a povinnosti zmluvných strán v súvislosti s právami z vadného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občianskeho zákonníka).

Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že tovar je pri prevzatí bez vád. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu najmä za to, že v čase prevzatia tovaru kupujúcim:

 • tovar má vlastnosti dohodnuté medzi stranami, a ak k dohode nedošlo, má vlastnosti opísané predávajúcim alebo výrobcom alebo vlastnosti, ktoré kupujúci očakáva vzhľadom na povahu tovaru a na základe nimi uskutočnenej reklamy,
 • tovar je vhodný na účel, ktorý predávajúci uvádza pre jeho použitie alebo na ktorý sa tovar tohto druhu zvyčajne používa,
 • tovar zodpovedá svojou kvalitou alebo spracovaním dohodnutej vzorke alebo vzoru, ak bola kvalita alebo spracovanie určené podľa dohodnutej vzorky alebo vzoru,
 • tovar je v primeranom množstve, miere alebo hmotnosti a
 • tovar spĺňa požiadavky právnych predpisov.

Ustanovenia uvedené v článku Obchodných podmienok sa nevzťahujú na tovar predávaný za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, v prípade použitého tovaru na vadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú mal tovar pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.

Ak sa vada objaví do dvanástich mesiacov od prevzatia, tovar sa považuje za vadný pri prevzatí.

Kupujúci uplatňuje práva z vadného plnenia na adrese prevádzkarne predávajúceho, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaného tovaru, prípadne aj v sídle alebo mieste podnikania. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, keď predávajúci prijme reklamovaný tovar od kupujúceho.

Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za vady môže upravovať reklamačný poriadok predávajúceho.

ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI STRÁN

Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru

Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle § 1826 ods. 1 písm. e) Občianskeho zákonníka.

Mimosúdne vybavovanie sťažností spotrebiteľov zabezpečuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy obchod@mipagarden.sk. Predávajúci zašle informáciu o vybavení reklamácie kupujúceho na elektronickú adresu kupujúceho.

Predávajúci je oprávnený predávať tovar na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rozsahu svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad ochranou osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva okrem iného dozor nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

Kupujúci týmto preberá nebezpečenstvo zmeny okolností v zmysle § 1765 ods. 2 Občianskeho zákonníka.

OCHRANA ÚDAJOV

Prevádzkovateľom osobných údajov podľa článku 4 ods. 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len "GDPR") je spoločnosť MIPA Garden s.r.o., (ďalej len "prevádzkovateľ").

Kontaktné údaje správcu sú: adresa: Hattalova 341, 02901 Námestovo, IČO: 55399517, e-mail: obchod@mipagarden.sk.

Osobné údaje sú akékoľvek informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľná fyzická osoba je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden či viacero špecifických prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, mentálnej, ekonomickej, kultúrnej alebo sociálnej identity tejto fyzickej osoby.

Prevádzkovateľ nevymenoval úradníka pre ochranu údajov.

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje, ktoré ste mu poskytli, alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe vybavenia vašej objednávky.

Prevádzkovateľ spracúva vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje potrebné na plnenie zmluvy, t. j. najmä vašu e-mailovú adresu, meno, priezvisko, adresu bydliska, telefónne číslo.

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje uvedené v objednávke. Osobné údaje, ktoré ste poskytli v objednávke, bude prevádzkovateľ spracúvať len na účely kontaktovania vás.

Zákonným dôvodom na spracovanie osobných údajov je:

 • plnenie zmluvy medzi vami a prevádzkovateľom podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (najmä na zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš súhlas so spracovaním na účely poskytovania priameho marketingu (najmä na zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 ods. 2 zákona č. 480/2004 Z. z. o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služieb.

Účelom spracovania osobných údajov je:

 • spracovanie vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi vami a prevádzkovateľom; pri zadávaní objednávky sa vyžadujú osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na úspešné vybavenie objednávky (kontaktná e-mailová adresa), poskytnutie osobných údajov je nevyhnutnou požiadavkou na uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné uzatvoriť zmluvu alebo ju zo strany prevádzkovateľa plniť,
 • zasielanie obchodných oznámení a vykonávanie iných marketingových činností. 3. Prevádzkovateľ nevykonáva žiadne automatické individuálne rozhodovanie v zmysle článku 22 GDPR.

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi vami a prevádzkovateľom a na uplatnenie nárokov vyplývajúcich z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu alebo po dobu do odvolania súhlasu so spracovaním osobných údajov na marketingové účely, maximálne však 10 rokov, ak sa osobné údaje spracúvajú na základe súhlasu.

Po uplynutí doby uchovávania prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

Príjemcovia osobných údajov sú osoby:

 • zapojených do poskytovania služieb/vykonávania platieb podľa zmluvy,
 • poskytovanie služieb webového rozhrania a iných služieb v súvislosti s prevádzkou webovej stránky,
 • poskytovanie marketingových služieb.

Za podmienok stanovených v GDPR máte:

 • právo na prístup k vašim osobným údajom podľa článku 15 GDPR,
 • právo na opravu osobných údajov podľa článku 16 GDPR alebo na obmedzenie spracovania podľa článku 18 GDPR.
 • právo na vymazanie osobných údajov podľa článku 17 GDPR. - právo namietať proti spracovaniu podľa článku 21 GDPR
 • právo na prenosnosť údajov podľa článku 20 GDPR.
 • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo e-mail prevádzkovateľa uvedený v článku III týchto podmienok.

Máte tiež právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, ak sa domnievate, že bolo porušené vaše právo na ochranu osobných údajov.

Prevádzkovateľ vyhlasuje, že prijal všetky primerané technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov, uchovávania údajov a uchovávania osobných údajov v papierovej forme.

Prevádzkovateľ vyhlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

Odoslaním objednávky z online objednávkového formulára potvrdzujete, že ste sa oboznámili s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v plnom rozsahu prijímate.

ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENÍ A UKLADANIE SÚBOROV COOKIE.

Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií týkajúcich sa tovaru, služieb alebo podnikania predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení od predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho.

Kupujúci súhlasí s ukladaním súborov cookie do svojho počítača. V prípade, že nákup na webovej stránke je možné uskutočniť a povinnosti predávajúceho vyplývajúce z kúpnej zmluvy je možné splniť bez ukladania súborov cookie na počítači kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

PREDKLADANIE

Oznámenia týkajúce sa vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim, najmä oznámenia týkajúce sa odstúpenia od kúpnej zmluvy, musia byť doručené poštou vo forme doporučeného listu, ak nie je v kúpnej zmluve uvedené inak. Oznámenia sa doručujú na príslušnú kontaktnú adresu druhej zmluvnej strany a považujú sa za doručené a účinné okamihom ich doručenia poštou, s výnimkou oznámení o odstúpení od zmluvy zo strany Kupujúceho, v tomto prípade je odstúpenie od zmluvy účinné, ak Kupujúci oznámenie odošle v lehote na odstúpenie od zmluvy.

Za doručené sa považuje aj oznámenie, ktoré adresát odmietol prevziať, ktoré nebolo vyzdvihnuté v úložnej lehote alebo ktoré sa vrátilo ako nedoručiteľné.

Zmluvné strany si môžu doručovať bežnú korešpondenciu elektronickou poštou na adresu elektronickej pošty uvedenú v používateľskom účte kupujúceho alebo uvedenú kupujúcim v objednávke, alebo na adresu uvedenú na webovej stránke predávajúceho.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, zmluvné strany sa dohodli, že vzťah sa riadi českým právom. Tým nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

Ak je alebo sa stane niektoré ustanovenie týchto podmienok neplatné alebo neúčinné, neplatné ustanovenie sa nahradí ustanovením, ktorého význam je čo najbližší neplatnému ustanoveniu. Neplatnosť alebo neúčinnosť jedného ustanovenia nemá vplyv na platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnenia kúpnej zmluvy alebo obchodných podmienok musia mať písomnú formu.

Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.

Príloha k podmienkam pozostáva z vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

Kontaktné údaje predávajúceho: adresa dodania MIPA Garden s. r. o., Hattalova 341, 029 01 Námestovo, obchod@mipagarden.sk , telefón: +421915963454 a +421907832542.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť 1.8.2023.

Adalo Solutions s.r.o. © 2023 | Všetky práva vyhradené